תנאי שימוש

תקנון האתר.
כללי-
השימוש באתר למכירה במרשתת של "פופה טבקו" כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. פופה טבקו מזמינה אתכם לעיין בתקנון זה. בכל שאלה שעולה ניתן ליצור עמנו קשר..
אתר "פופה טבקו(להלן- האתר) הינו אתר במרשתת, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (אלכוהול, יין,טבק, אביזרים וכו’) (להלן – השירותים). האתר מופעל ע”י חברת דקאל זיקו ח.פ. 301399275
כל המשתמשו/או המבצעו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “לקוח”) מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
פופה טבקו ווהאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר.
בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת. הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 21 שנים
באתר מופיעה האזהרה: “אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות"
“אזהרה: צריכה של טבק מסכנת חיים ומזיקה לבריאות"
תנאי השימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע
כל אדם תושב מדינת ישראל בן 21 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על21 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארט, דיינרס), ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר.
הזמנתו של רוכש לרכישת המשקאות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור החברה לכתובת הדוא”ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו; (2) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (3) המשקאות שהוזמנו קיימים במלאי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-21 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי ושם משפחה / , תאריך לידה, מס’ טלפון, כתובת, דוא”ל ואופן התשלום..
מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה
באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות. תמונות אלו נועדו להמחשה בלבד. לצד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שבחר אותו בהתאם לטעמו ומחיר המוצר , המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה ולהשלים את תהליך הרכישה לצורך אישורה
שנת הבציר נמסרת ע”י היצרן, פופה טבקו לא יכולה להתחייב לתאריך זה בשל העובדה כי היינות מיוצרים בייצור סדרתי ואינם באחריות פופה טבקו.
במקרה שבוצעה הזמנה למוצרים המוצגים באתר והתברר כי באופן חריג אחד מהמוצרים אזל, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר או לחייבו רק בסכום המוצרים שיסופקו בהתאם להעדפתו.
תשלום בגין השירותים
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי , פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
אתר פופה טבקו מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הרוכש בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד
.(SSL)
בעת ביצוע הזמנה לאלכוהול/ יין/משקאות/טבק/ אביזרי עישון וכו’ המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה . פופה טבקו והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.
עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של פופה טבקו, והכול בהתאם להוראות הדין..
פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן
(SSL(
המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי פופה טבקו ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, פופה טבקו לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.
כאמור לעיל, פופה טבקו לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
על אף האמור לעיל, פופה טבקו תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי פופה טבקו לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי פופה טבקו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
פופה טבקו ומפעילי האתר תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של פופה טבקו ומפעילי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פופה טבקו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי פופה טבקו ו/או מי מטעמה.
החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- “עוגיות"
(“cookies”)
על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של פופה טבקו.
בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא”ל ו/או/מסרון /או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לפופה טבקו על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או מסרון מהחברה ו/או מהאתר על ידי כפתור "הסר" שמצורף לכל צורת התקשרות מפופה טבקו במידה ואין, ניתן לעדכן במייל:
[email protected]

החזרת מוצרים-
ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר /דוא”ל המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית ע”י משלוח אל נגבה 55 רמת גן.
בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100ש”ח לפי הנמוך. בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול.
סייגים לזכות ההחזרה: לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים (יין, וורמוט,אייריש קרים, שוקולד וכו’).
מכיוון שיין/שוקולד/ וכו' עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות לפופה טבקו שליטה כיצד הוחזק שיין/שוקולד/אלכוהול וכו' שהוחזר, לצערנו לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי (יין, וורמוט,אייריש קרים, שוקולד וכו)
במקרה של איחור באספקה, הלקוח יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.
בעלות ושמירה על זכויות-
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות פופה טבקו וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
אחריות מול ספקים-סחורה
אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים אמינים ובעלי היסטוריה פיננסית יציבה המספקים לצרכן מוצרים איכותיים -ביבוא רשמי ושירות ללא פשרות.

הגבלת אחריות-
האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין ומדויק במקרים בהם תתגלינה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה בהקדם האפשרי וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה/צבע / דוגמת המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. לכל מוצר יש תיאור מפורט ובסופו טבלת תיאור מוצר. בכל טבלת תיאור מוצר מצוין נפח הבקבוק במדויק. כל הבדל בין נפח הבקבוק המצוין לבין התמונה הינו לצורך המחשה בלבד. אין באמור בתמונה להעיד על נפח הבקבוק. בציר היינות עשוי להשתנות לפי המלאי והזמינות אצל הספק, ויתכן שגם מחירו בהתאם. עיצוב הבקבוק משתנה מעת לעת, תלוי ביצרן, ואין לחברת פופה טבקו אחריות על שינוי בשנת הבציר, ו/או עיצוב הבקבוק
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה/צבע / דוגמת המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. כל הבדל בין המוצר שבתמונה ו/או התמונה/ הדוגמא המודפסת לבין התמונה הינו לצורך המחשה בלבד. אין באמור בתמונה להעיד על הדוגמא. בציר היינות עשוי להשתנות לפי המלאי והזמינות אצל הספק, ויתכן שגם מחירו בהתאם. עיצוב המוצר ודוגמתו משתנה מעת לעת, תלוי ביצרן, ואין פופה טבקו אחריות על שינוי בעיצוב או דוגמת המוצר ..
במארזי וחבילות השי שומרת פופה טבקו לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים הנלווים שיסופקו בהתאם למלאים הזמינים, וזאת בכפוף להחלפת מוצרים בשווי ערך או בעלי ערך גבוה יותר מאלו המוצגים באתר.
בכל מקרה חבות פופה טבקו, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
פופה טבקו /החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע”י האתר. ובתלות בצד ג'/(חברות אחסון שרתים) כמו כן, פופה טבקו /החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. פופה טבקו תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את פופה טבקו ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו./או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם

משלוחים וזמני אספקה-

מספר ימי העסקים נספרים החל מיום חיוב כרטיס האשראי באמעות אחת משיטות התשלום באתר. האספקה הם עד 3 ימי עסקים, בכפוף למלאי. אם המזמין הזמין עד השעה 13:00 באותו יום, תיחשב כקנייה ביום העסקים הבא. 

דמי משלוח- בנוסף למחירי המשקאות והמוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. פופה טבקו תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לפופה טבקו הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אזורי החלוקה- בעת הזמנת המשקאות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”). לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אספקת המשקאות והמוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק משקאות לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
זמני אספקה- כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 12:00-20:00 ובין השעות: ובתיאום מול הרוכש.
מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא”ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח תוך הזמן המצוין במאפייני המוצר (במידה והוזמנו מספר מוצרים יקבע זמן האספקה על פי המוצר לו זמן האספקה הארוך ביותר) ובהתאם לכתובת המשלוח. ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כח עליון” כהגדרתו להלן.
המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 21 שנים.
במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות והמוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות והמוצרים לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
*בחג פסח-הזמנות המכילות מוצרים חמץ, הזמנה כזו תסופק רק לאחר הפסח.*

קופונים הטבות והנחות באתר (כולל משלוח חינם)-
ההנחות אינן כוללות טבק וסיגריות. אין כפל מבצעים. הנחות מועדון ניתנות רק למי שרשום כחבר מועדון (כאשר מסכים לקבל דיוור מאת פופה טבקו)
קופונים ניתנים לשימוש במינימום סכום הזמנה והמשלוח לא נכלל בחישוב המינימום.
כאשר לכל קופון מגיע עם מינימום הזמנה שונה ומצויין בעת קבלת הקופון מה הוא הסכום המינימלי לשימוש בקופון.

איסוף עצמי
איסוף עצמי בחנות בנגבה 55 רמת גן לאחר קבלת הודעה במייל/טלפון כי ההזמנה ממתינה לאיסוף או בתיאום מראש. 

Scroll to Top

חברי פופה טבקו?

התחברות
הרשמה

הרשמה דרך רשתות חבריות

או לחלופין

התחברות דרך רשתות חבריות

נרשמים לניוזלטר ומקבלים

קופון בגובה 5% הנחה!

*בעת רישום הינך מאשר\ת קבלת דיוור מאיתנו *קוד הקופון תקף ל48 שעות בלבד, לא ניתן לשימוש עם קופונים אחרים (ללא כפל מבצעים) ט.ל.ח

היי!

עזרו לנו לשפר את השירות שלנו על ידי מענה על שאלון קצר

מה לדעתך ניתן לשפר באתר?

*שאלון זה הינו אנונימי